Jakt i Sverige

När det kommer till att jaga i Sverige finns det en hel del saker att tänka på. Jakten är ganska strikt reglerad, vilket är viktigt för att skydda de olika djurbestånden. Du måste ha både ett visst kort och jakträtt samt att det krävs rätt att bruka ett vapen.

I vissa fall måste du också betala en viss summa pengar när du har skjutit ett djur och denna avgift kallas fällavgift. Det kan också, om du inte har ett avtal med markägaren eller själv äger marken du jagar på, tillkomma en avgift för att få fälla ett djur där.

Jakträtt

Framför allt är jakträtten, rätten att jaga på en viss mark, i Sverige kopplad till vem som äger marken. Detta gör att den som äger marken automatiskt har rätt att jaga i området, förutsatt att hen har jaktlicens överhuvudtaget. Den som äger marken kan också ge tillstånd åt andra att jaga där.

I Sverige är det ungefär 50 %procent som jagar på sin egen mark och resterande 50 % jagar på någon annans mark, där ägaren kan vara såväl staten som företag och privatpersoner. Det gör att det är stora delar av Sverige där jakträtten är upplåten åt en annan person än den som äger marken.

Jaktlag

När du jagar i grupp kallas det för jaktlag. Dessa kan vara olika stora och mellan tre och 20 personer kan ingå i dem. Det varierar huruvida jaktlaget äger den mark de jagar på eller om de arrenderar marken av en annan markägare. Större jaktlag organiseras ofta som ett företag.

Jaktledaren har en speciell roll i jaktlaget i och med att hen leder jakten och organiserar hur det ska gå till. Det finns i regel en styrelse som jaktledaren representerar och agerar på uppdrag av. Det är alltså i praktiken styrelsen som bestämmer hur jakten ska organiseras men praktiskt utförs jobbet av laget.